Algemene voorwaarden M & Mobility Center

Hoe gaan wij om met deze voorwaarden?

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de lesovereenkomsten gesloten tussen M & Mobility Center (gevestigd te Etten-Leur en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83824685) en cursisten. M & Mobility Center verzorgt rijlessen en vraagt rijexamens aan bij het CBR. De cursist (in deze voorwaarden ook wel ‘jij’, ‘je’ of ‘jou’) neemt rijlessen en overige diensten af bij M & Mobility Center. Iedere rijles duurt 50 minuten. Echter, er wordt in principe telkens een dubbele rijles van 100 minuten afgenomen, tenzij anders is afgesproken.

1. Wat de cursist van M & Mobility Center mag verwachten

1.1     Rijlessen worden gegeven door rijinstructeurs die voldoen aan de vereisten van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen.

1.2     M & Mobility Center vraagt het praktijkexamen aan, nadat – naar het oordeel van M & Mobility Center – je rijvaardigheid voldoende is om aan het praktijkexamen deel te nemen en nadat je M & Mobility Center hebt gemachtigd het examen aan te vragen, de eigen verklaring/gezondheidsverklaring hebt ingevuld bij het CBR en alle kosten voor het rijlespakket hebt voldaan. Zie hiervoor ook artikel 3. Voordat met de rijopleiding wordt gestart dien je ook alle relevante informatie te verstrekken over je medische en/of psychische situatie en medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.

1.3     Tot de rijlespakketten behoort in beginsel een eerste praktijkexamen én de tussentijdse toets (alleen van toepassing voor het eerste praktijkexamen), tenzij anders wordt overeengekomen. Theoriecertificaten -/examens of – lessen zijn niet inbegrepen in het pakket en wordt niet aangeboden door M & Mobility Center.

1.4     M & Mobility Center zorgt, als je het eerste praktijkexamen niet hebt gehaald, eenmaal kosteloos voor een herexamen. Hiervoor kom je alleen in aanmerking als je na het eerste praktijkexamen minimaal 600 minuten rijles hebt gehad en als het herexamen binnen 1 jaar na de proefles plaatsvindt. Het voorgaande geldt niet wanneer je de machtiging voor M & Mobility Center bij het CBR intrekt / hebt ingetrokken. Een niet behaalde tussentijdse toets kent geen herkansingsmogelijkheid.

1.5     Je dient er als cursist voor te zorgen dat je bij de praktijk- (maar ook het theorie) examens over de daarvoor benodigde stukken beschikt. M & Mobility Center is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien je geen examen kan doen vanwege van het ontbreken van de nodige en vereiste stukken, om medische redenen of om andere reden waar M & Mobility Center geen invloed op heeft.

2. Wat van cursisten wordt verwacht

2.1     Zorg dat je altijd een legitimatiebewijs bij je draagt bij rijlessen en theorie- en praktijkrijexamens en tussentijdse toets.

2.2     We verwachten dat je de aanwijzingen en instructies van de rijinstructeur opvolgt.

2.3     Voor aanvang van de rijlessen verstrek je alle relevantie informatie over omstandigheden die van invloed kunnen zijn op jouw rijvaardigheid en/of rijbevoegdheid, zoals medische beperkingen, psychische klachten, een ontzegging van de rijbevoegdheid, etc.

2.4     Het is verboden om je aan rijlessen en bij examens onder invloed bent van alcohol, drugs of andere (genees)middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

2.5     Zorg dat je bij het praktijkexamen in het bezit bent van het juiste (en geldig) theoriecertificaat. Het (tijdig) behalen van het theoriecertificaat is jouw eigen verantwoordelijkheid. Een theoriecertificaat is in principe één jaar geldig. Via M & Mobility Center kunnen we je wel helpen aan het benodigde zelfstudiemateriaal. De prijzen hiervoor kun je bij ons opvragen.

2.6     We verwachten dat je op tijd aanwezig bent voor de rijles op de afgesproken plaats en op het afgesproken tijdstip. Let op: wanneer je 15 minuten of meer te laat bent, dan kan de rijles niet meer doorgaan en komt de gemiste rijles voor jouw rekening. In dat geval heb je ook geen recht op een vervangende rijles.

2.7     Wanneer je een geplande rijles niet kan volgen, dien je dit zo snel mogelijk bij jouw rijinstructeur te melden. Als je dat minimaal 48 uur voor aanvang van de geplande rijles doet, kun je kosteloos een nieuwe afspraak maken voor een vervangende rijles. Meld je binnen 48 uur voor de geplande rijlesafspraak dat je de rijles niet kan volgen? Dan bestaat geen recht op een vervangende rijles en komt de geplande rijles voor jouw rekening, ook wanneer je door ziekte de geplande rijles niet (meer) kan volgen.

2.8     Wanneer je als minderjarige wilt deelnemen aan rijlessen (en praktijkexamens), dien je de leeftijd te hebben bereikt die de wet- en regelgeving hiervoor voorschrijft. Bovendien vraagt M & Mobility Center om toestemming van je ouders/verzorgers voor het deelnemen aan de rijlessen en het praktijkexamen. Als je om andere redenen een curator/bewindvoerder of vertegenwoordiger hebt, dien je dit aan te geven en dient deze akkoord te gaan met de lesovereenkomst en deze voorwaarden.

 

3. Praktijkexamens CBR via M & Mobility Center

3.1     M & Mobility Center zal het praktijkexamen en/of tussentijdse toets bij het CBR aanvragen nadat openstaande posten voor rijlessen / rijlespakketten (en eventueel het praktijkexamen, indien hiervoor kosten van toepassing zijn) zijn betaald en nadat M & Mobility Center van oordeel is dat je klaar bent voor het praktijkexamen / tussentijdse toets.

3.2     Wanneer je een rijlespakket hebt aangeschaft (en je nadat alle lessen uit het pakket zijn verbruikt, naar oordeel van M & Mobility Center nog niet voldoende klaar bent voor het praktijkexamen) dien je eerst extra lessen (tegen de reguliere rijlesprijs) te volgen totdat je klaar bent voor het praktijkexamen.

3.3     Alle genoemde prijzen voor praktijkexamens – voor zover die niet reeds in een pakket is/zijn inbegrepen – gelden voor reguliere praktijkexamens. Indien je een BNOR rijexamen of een faalangst rijexamen gaat afleggen, geldt er een toeslag. Naast de eventuele prijs voor het reguliere examen (indien van toepassing) komt de toeslag ook voor jouw rekening.

3.4     Als het praktijkexamen bij het CBR niet door kan gaan, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – omdat je niet of te laat bij het CBR of bij de auto verschijnt of omdat je geen geldig legitimatiebewijs en/of theoriecertificaat bij je hebt, komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw praktijkexamen voor jouw rekening. In dat geval kun geen beroep doen op de eenmalige betaling van het herexamen door M & Mobility Center, zoals omschreven in artikel 1 lid 1.3.

3.5     M & Mobility Center zal op jouw verzoek een nieuw praktijkexamen aanvragen en de kosten daarvan voor haar rekening nemen, indien het praktijkexamen niet door kan vanwege één van de volgende omstandigheden:

a)     Overlijden van een familielid tot en met de 2e graad van jou of de rijinstructeur, waarbij de uitvaardienst nog niet heeft plaatsgevonden of plaatsvindt op de dag van het praktijkexamen;

b)    Er kan geen lesauto aanwezig zijn bij het praktijkexamen;

c)     De lesauto wordt door het CBR afgekeurd.

3.6     Wanneer een praktijkexamen niet door kan gaan door overige omstandigheden die niet aan jou noch aan M & Mobility Center te wijten zijn (zoals weersomstandigheden, lockdowns, blokkades of andere overmachtsituaties) zal M & Mobility Center alles in het werk stellen om het praktijkexamen kosteloos te verplaatsen.

4. Vergoeding en betaling

4.1     Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen inclusief BTW.

4.2     M & Mobility Center is gerechtigd de lesprijzen te verhogen. Indien M & Mobility Center de prijzen verhoogt gedurende de looptijd van de lesovereenkomst, heb je het recht om binnen twee weken na kennisgeving van de prijsverhoging de lesovereenkomst te ontbinden. Een verhoging van de prijzen van praktijkexamens bij het CBR komt voor jouw rekening. In dat geval geldt het recht op ontbinding van de lesovereenkomst niet.

4.3     Wanneer je besluit rijlessen af te nemen bij M & Mobility Center, is M & Mobility Center gerechtigd om inschrijfkosten in rekening te brengen, naast de vergoeding voor rijlessen en (indien van toepassing) de kosten voor praktijkexamens. Inschrijfkosten dienen bij de eerste betaling te worden voldaan.

4.4     Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van rijlespakketten 14 dagen vóór de eerste rijles te zijn voldaan.

4.5     M & Mobility Center en cursist kunnen overeenkomen dat een rijlespakket in termijnen wordt betaald. De betaling van de eerste termijn dient in dat geval 14 dagen vóór de eerste rijles te zijn voldaan. Overige termijnen dienen vóór de door M & Mobility Center aangegeven vervaldatum betaald te zijn.

4.6     Indien jouw betaling niet (tijdig) is ontvangen op de door M & Mobility Center opgegeven bankrekening, zullen alle rijlessen worden opgeschort tot het moment van algehele voldoening en ben je van rechtswege in verzuim. M & Mobility Center heeft dan het recht om vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van M & Mobility Center. Alle kosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), ontstaan ten gevolge van incassering van de vordering, komen voor jouw rekening.

5. Opzegging / ontbinding / opschorting

5.1     De lesovereenkomst kan door zowel M & Mobility Center als jou worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand. Indien een bedrag vooruitbetaald is, zal M & Mobility Center terugbetalen onder aftrek van de genoten rijlessen en door M & Mobility Center reeds betaalde praktijkexamens.

5.2     M & Mobility Center is bevoegd de lesovereenkomst (naar keuze van M & Mobility Center) op te schorten of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die met zich meebrengen dat nakoming van de lesovereenkomst onmogelijk is/wordt of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, bijvoorbeeld indien vanwege dringende redenen geen rijles kan worden gegeven (zoals bij ziekte van de rijinstructeur) of indien jij de verplichtingen uit de lesovereenkomst niet nakomt. Bij ontbinding worden vooruitbetaalde bedragen terugbetaald, onder aftrek van genoten rijlessen en door M & Mobility Center reeds betaalde praktijkexamens.

6. Aansprakelijkheid / vrijwaring

6.1     M & Mobility Center vrijwaart jou als cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijden en verkeersovertredingen die tijdens een rijles en/of het praktijkexamen bij het CBR hebben plaatsgevonden. Deze vrijwaring geldt niet indien:

a)     Sprake is van opzet en/of grove schuld van jou;

b)     Je onder invloed was van alcohol, drugs of andere (genees)middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden;

c)     Je een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en je hebt nagelaten dat te melden;

d)     Je hebt nagelaten om medische beperkingen of andere van invloed zijnde situaties of beperkingen te melden of wanneer je onjuiste of onvolledige gegevens daarover hebt verstrekt, zodat M & Mobility Center niet in staat is geweest een juiste voorstelling van zaken te maken.

6.2     In geval van aansprakelijkheid aan de zijde van M & Mobility Center, geldt dat deze beperkt is tot hetgeen door de verzekeringsmaatschappij ter zake door een door M & Mobility Center gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval wordt uitgekeerd (eventueel te vermeerderen het eigen risicobedrag, indien van toepassing). Indien een schadegeval niet onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering van M & Mobility Center valt, dan is de aansprakelijkheid van M & Mobility Center beperkt tot uitsluitend de directe schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks verband houdt/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de lesovereenkomst.

6.3     Indien jou de rijbevoegdheid is ontzegd en/of het rijbewijs (voor zover dat eerder was afgegeven) van jou (al dan niet tijdelijk) is ingevorderd en/of je bij het sluiten van de lesovereenkomst geen of onjuiste gegevens hebt verstrekt, ben je aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan. Je vrijwaart M & Mobility Center voor de boetes, schades en claims van derden in verband met het voorgaande, daaronder tevens begrepen (letsel-)schade van derden en/of inzittenden.

6.4     Wanneer je minderjarig bent, onder curatele staat of anderszins vertegenwoordigd wordt, gelden de aansprakelijkheden die voor jou gelden op basis van deze voorwaarden en de onderliggende overeenkomst, (mede) ten aanzien van je ouders/vertegenwoordigers.

7. Persoonsgegevens

M & Mobility Center verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, etc.) om de lesovereenkomst uit te voeren. Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld, tenzij het vanwege wet- en/of regelgeving noodzakelijk is om de persoonsgegevens langer te bewaren. M & Mobility Center zal geen persoonsgegevens delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt (waaronder – maar niet uitsluitend – het uitvoeren van de lesovereenkomst en het aanvragen van een praktijkexamen bij het CBR) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kan een verzoek doen tot inzage, wijziging en/of verwijdering van gegevens. Hetgeen verder van toepassing is of voortvloeit uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming is van overeenkomstige toepassing.

8. Toepasselijk recht, forumkeuze en slot

8.1     Op alle overeenkomsten tussen M & Mobility Center en jou is Nederlands recht van toepassing.

8.2     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle geschillen verband houdende met overeenkomsten tussen M & Mobility Center en jou beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland / West-Brabant.

8.3     M & Mobility Center behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de lesovereenkomst te wijzigen.